پروژه های شرکت

پروژه های اصلاح نشست شرکت

زمینه های فعالیت شرکت

زمینه های فعالیت شرکت

پروژه های شرکت

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

معرفی شرکت بتن پیکر آرین

فعالیت این شرکت صرفا به موضوعات مقاوم سازی سازه و بهسازی زمین اختصاص می یابد. از میان موضوعات مطرح در مبحث مقاوم سازی، موضوع اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمانهای کج به روش جکزنی بیش از همه مورد توجه این شرکت قرار داشته است. به لطف و یاری خداوند متعال، شرکت بتن پیکر آرین در طول یک دهه گذشته بالغ بر 100 پروژه مقاوم سازی و بهسازی زمین را با موفقیت کامل به انجام رسانده که از این تعداد، در حدود 30 عدد مربوط به پروژه های اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمانهای کج به روش جکزنی می باشد. با بررسی مشخصات پروژه های شاقول سازی انجام شده توسط این شرکت، ملاحظه خواهد شد که اغلب آنها به لحاظ فنی، تکنیکی و اجرایی دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی بوده و در سطح کشور هرگز نمونه های قابل مقایسه مشابه را نمی توان یافت.

منتخب پروژه ها

پروژه های شرکت

بکارگیری جکهای با ظرفیت 1000 تن در شاقول سازی ساختمان 9 طبقه با نشست 30 سانتیمتر

پروژه های شرکت

شاقول سازی ساختمان مسکونی 5 طبقه با نشست نامتقارن یک متر- پیشوا (خورشید هشتم)

پروژه های شرکت

اصلاح نشست سوله صنعتی با نشست نامتقارن 40 سانتیمتر (بدون تخریب دیوارهای محیطی)

پروژه های شرکت

شاقول سازی ساختمان 6 طبقه با نشست نامتقارن 70 سانتیمتر

پروژه های شرکت

شاقول سازی ساختمان دارای یک طبقه زیرزمین

پروژه های شرکت

جکزنی و شاقول سازی همزمان دو ساختمان نشست کرده متکی به هم

پروژه های شرکت

بکارگیری جکهای با ظرفیت 1000 تن در شاقول سازی ساختمان 9 طبقه با نشست 30 سانتیمتر

پروژه های شرکت

شاقول سازی ساختمان در مناطق با تراز آب زیرزمینی بالا

پروژه های شرکت

بکارگیری جکهای با ظرفیت 1000 تن در شاقول سازی ساختمان 9 طبقه با نشست 30 سانتیمتر

اخبار و رویداد

کلمات کلیدی را وارد نمایید