کلیپ نمونه کارها

کلیپ نمونه کارهای شرکت بتن پیکر آرینآشنایی با روش های اصلاح نشست ساختمان
شاقولسازی ساختمان 7 طبقه با نشست 400 میلیمتر
شاقول سازی ساختمان 6 طبقه با نشست 700 میلیمتر
شاقول سازی ساختمان 9 طبقه با نشست 300 میلیمتر
شاقول سازی ساختمان با نشست یک متر (ورامین- پیشوا-خورشید هشتم)
شاقول سازی ساختمان تنکابن شیرود

کلمات کلیدی را وارد نمایید