خدمات شرکت

اصلاح نشست نامتقارن ساختمانها

اصلاح نشست نامتقارن ساختمانها

موضوع نشست در یک ساختمان زمانی مطرح می شود که رقوم ارتفاعی اولیه اجرا شده در آن به دلیل تغییرات در خاک زیرین ساختمان دچار تغییر شود.

بیشتر بخوانید
مشاوره و ارائه طرح مقاوم سازی

مشاوره و ارائه طرح مقاوم سازی

مقاوم سازی در بیان ساده عبارت است از انجام اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد ساختمان در برابر نیروهای وارده (به خصوص نیروی زلزله) می باشد

بیشتر بخوانید
تعمیر و ترمیم بتن

تعمیر و ترمیم بتن

واژه ترمیم به معنای جایگزینی و یا اصلاح مصالح آسیب دیده و معیوب یک سازه است.

بیشتر بخوانید
آزمایشهای مخرب و غیر مخرب بتن

آزمایشهای مخرب و غیر مخرب بتن

آزمایشهای مخرب و غیر مخرب متعارف بتن که توسط این شرکت به انجام می رسد شامل موارد زیر می باشد.

بیشتر بخوانید
طرح و اجرای بتن پرمقاوم و خودتراکم

طرح و اجرای بتن پرمقاوم و خودتراکم

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺠﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﻫﺎی ﻓﻨﻲ- اﻗﺘﺼﺎدی زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ‫ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد: ‬‬

بیشتر بخوانید
اجرای سقف های پس کشیده

اجرای سقف های پس کشیده

اجرای سقف های پس کشیده

بیشتر بخوانید

کلمات کلیدی را وارد نمایید