جک زنی و شاقول سازی همزمان دو ساختمان نشست کرده متکی به هم

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
  • دسته : منتخب
  • مجموع وزن دو ساختمان : 5850 تن
  • میزان نشست نامتقارن : 38
  • مدت زمان اجرای پروژه : 4 ماه
  • نسبت هزینه اصلاح نشست به هزینه نوسازی : 13 درصد
جزییات پروژه

اطلاعات ساختمان اول اطلاعات ساختمان دوم

کلمات کلیدی را وارد نمایید