طرح و اجرای بتن پرمقاوم و خودتراکم

طرح و اجرای بتن پرمقاوم و خودتراکم

طرح و اجرای بتن پرمقاوم و خودتراکم

طرح و اجرای بتن پرمقاوم و خودتراکم

درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺘﻦ ﻫﺎی دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری بین 50 تا 120 مگاپاسکال را بتن پرمقاوم تعریف کرد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺠﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﻫﺎی فنی و اقتصادی زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ‫ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
– اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎی اﻓﻘﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
‫- ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﻣﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﻲ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزه ای
‫- ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن زﻣﺎن ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداری
‫- ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﻬﺎری و وﺻﻠﻪ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ
‫- ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻣﺤﻮری اﻋﻀﺎی ﻓﺸﺎری ﻛﻪ در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ وﻳﮋه دارد.
‫- ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺮده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
‫- ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ, ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ, آب ﺑﻨﺪی وﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮاﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺟﻮی ﻣﻀﺮ
‫- اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از رده ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺘﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺘﻮن واﺑﻌﺎد ﻗﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید